2020-04-11 - Prévert

Elsassischer Ìnventàr

A Stei
zwei Hiser
drèi Spàlunka
viar Totagräber
a Gàrta
Blüama


un a Waschbar

a Dutzend Àuischtra a Zitrona a Leib Brot
a Sunnastràhl
a Unterstreemung
sechs Müsikànta
a Tìra mìtra Füassmàtta
a Mànn mìt dr Legion d’Honneur

un noch a Waschbar

a Bìldhàuier wo Napi schnìtzt
a Rìngelblüama
zwei Verliabta uffema gro
ßa Bett
a Stiirunkel a Stüahl

drèi Walschagìggel
a Geischtlicker a Aisa
a Waschpa

a schwìmmenda Niara
a Rennstàll
a unwìrdiga Suhn zwei Dominikàner Briader

drèi Haigumber
a Klàppstüahl
zwei Trottwarpflànza a Unkel Cyprien
a Mater dolorosa drèi Pàpa Küacha

zwei Geissa vom Monsieur Seguin
a Àbsatz Louis XV a Sassel Louis XVI
un a Buffet Henri II zwei Buffet Henri III

drèi Buffet Henri IV
a sunderbàra Schüblàda
a Schnüarkugla zwei Sìcherheitsgufa

a àlter Herr
a Sieg vo Samothrake a Büachhàlter
a Waltmensch zwei Chirurga
drèi Vegetàrier a Menschafrasser
a Koloniàlexpedition a gànz Ross

a hàlb Pint vo güatem Blüat a Tsetsemucka
a àmerikànischa Hummer a frànzeescha Gàrta zwei anglischa Äpfel
a Hàndbrìlla a Knacht

a Weisakìnd a Stàhllunga
a Ehratàg
a Wucha vollem Güata
dr Mariamonet
a schrecklig Johr
a Schwigaminüta

a Sekund Unuffmerksàmkeit

un...

fìnf oder sechs Waschbara

a Biabla wo ìn d Schüahl geht un hiilt
a Biabla wo üss dr Schüahl geht un làcht
a Omeisa
zwei Fiirstei
sìbzeh Elefànta

a  Untersüachungrìchter ìn Feria wo uffema Klàppstüahl sìtzt
a Làndschàft mìt vìel Gràs dodrìnn
a Küah
a Stiar
zwei scheena Liawa drèi gro
ßa Orgla

a Kalwla Marengo
a Sunna vo Austerlitz
a Seltzwàsser Siphon
a wiss Wi mìt Zitrona
a drèi Kaas hoch a  gro
ßa Verzèihung

a gmürt Steikriz
a Strìckleitera
zwei làtinischa Schweschtra

zwälf Àposchtel Tàuisig un ei Nàcht zweiadrissig Stellunga
sechs Ardteiler fìnf Hìmmelsrìchtunga
zeh Johr züaverlässiga Dienschta
sìwa Todsìnda zwei Fìnger
zeh Tropfa vor jedem Assa
drissig Tag Keefig drbi fufzeh ìn dr Zella
fìnf Minüta Pàuisa

un…

mehreri Waschbara.

(d’après Jacques Prévert, Paroles, 1946) 
adaptation uff Elsassich : Yves Bisch